I. Informacje ogólne i definicje

1. Niniejszy dokument (Regulamin Serwisu) zawiera zbiór zasad regulujących funkcjonowanie i korzystanie z serwisu internetowego www.drukarnia.wroclaw.pl.

2. Administratorem serwisu internetowego www.drukarnia.wroclaw.pl jest firma Intercard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem przy ul. Ostroroga 30A, 53-421 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy ETC we Wrocławiu, działająca pod numerem REGION XXXXXXXXX.

3. W niniejszym Regulaminie Serwisu wymienione niżej pojęcia należy rozumieć zgodnie z podanymi tu ich definicjami:

a) "Serwis" to witryna internetowa firmy Intercard, znajdująca się pod adresem www.drukarnia.wroclaw.pl,
b) "Regulamin" to niniejszy dokument, dostępny w internecie pod adresem www.drukarnia.wroclaw.pl/Regulamin.html,
c) "Administrator" to podmiot lub osoba odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem i publikację treści na stronach Serwisu,
d) "Użytkownik" to każda osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu,
e) "Strona serwisu" to każdy dostępny dla Użytkowników dokument html, stanowiący część struktury Serwisu,
f) "Zasoby Serwisu" to wszelkie informacje w postaci tekstowej, graficznej, zapisów wideo i innych, dostępne na Stronach Serwisu,
g) "Dane Osobowe" to takie składniki informacji jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane teleadresowe oraz inne informacje podane przez użytkownika Serwisu w trakcie korzystania z zasobów serwisu i umożliwiające identyfikację użytkownika,
h) "Przetwarzanie Danych" to wszelkie operacje, przeprowadzane na danych osobowych, w tym gromadzenie i przechowywanie, utrwalanie, modyfikacja i opracowywanie, udostępnianie i usuwanie.

4. Przeglądanie treści Serwisu i korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek Zasobów Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 

II. Zakres funkcjonalny Serwisu

1. Serwis nie stanowi platformy świadczenia lub sprzedaży towarów lub usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

2. Celem Serwisu jest wyłącznie propagowanie ogólnych informacji o zakresie działalności i oferty handlowej Administratora Serwisu. Wszelkie negocjacje handlowe, składanie ofert, sprzedaż towarów i usług oraz zawieranie umów możliwe są jedynie poprzez kontakt osobisty zainteresowanych stron lub w drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. Serwis zawiera jedynie zasoby umożliwiające zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat specyfiki, historii i asortymentu firmy Administratora Serwisu oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu ewentualnego uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, informacji technicznych, informacji o warunkach współpracy i innych.

3. W czasie korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu, automatycznie gromadzone są informacje, dotyczące wykorzystania tych zasobów, na przykład informacje o numerach IP, typie i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, monitora, liczby i czasu trwania połączeń i odwiedzanych stron. Takie dane nie są identyfikowane z konkretnym użytkownikiem, a przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych, analitycznych i administracyjnych. Więcej informacji na temat Danych Osobowych oraz Przetwarzania Danych znaleźć można w Polityce Prywatności Serwisu.

 

III. Prawa własności intelektualnej do treści Serwisu

1. W zasobach Serwisu znajdują się dokumenty tekstowe i obiekty graficzne chronione prawem autorskim, oraz znaki towarowe i inne dobra niematerialne chronione przez prawa własności intelektualnej.

2. Przyjęty w Serwisie wybór i układ treści także stanowi przedmiot ochrony prawnej.

3. Zamieszczone w Serwisie prywatne fotografie osób opublikowane zostały na podstawie indywidualnej, jednorazowej zgody na publiczne wykorzystanie wizerunku. Jakiekolwiek wykorzystanie tych zdjęć bez zgody przedstawionych na nich osób stanowi poważne naruszenie praw tych osób do ochrony wizerunku.

4. Niektóre z zamieszczonych w Serwisie obrazów pochodzą ze zbiorów, znajdujących się w domenie publicznej. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w sekcji Serwisu o nazwie "Źródła".

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy, nie uregulowane w niniejszym Regulaminie Serwisu www.drukarnia.wroclaw.pl będą rozstrzygane zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującego prawa.

2. Administrator Serwisu może dokonywać okresowych aktualizacji treści Regulaminu. Zmiany takie wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie.